Çfarë ndodh nëse shtypni dy herë butonin e zhbllokimit? Këtë pothuajse askush nuk e di

Çelësat e disa modeleve të makinave e kanë këtë tr uk, që pak njerëz e dinë. Sot të gjitha makinat kanë çelësa wi re le ss me të cilët zhbllokojmë dhe mb yllim makinat, hapim derën e bagazhit, por edhe ndezim motorin. Disa prej tyre kanë f unksione të tjera që janë të dobishme, por p othuajse askush nuk e di një të tillë.

Sht ypni çelësin e shkyçjes së makinës në tastin e t elekomandës, lëshojeni dhe sht ypeni sërish dhe mbajeni të shtypur për pak kohë. Kjo ju lejon të ulni dhe ngrini au tomatikisht dritaren.
Ky funksion shpj egohet në manualin e mirëmbajtjes së fabrikës që vjen me makinën e re dhe p ërshkruhet në të. Megjithatë, pak shoferë dinë për të. Por sigurisht, kjo nuk funksionon në të gjitha mo delet e makinave, kështu që tani mund ta pr ovoni te makina juaj, nëse është fu nksionale.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*