E keni parë ndonjëherë këtë k afshë, si e ka emrin?

Shqarthi ( Martes foina ), i njohur gjithashtu si , k unadhja e z akonshme apo gu shabardhi , është një sp e c i e e kunadheve am t a re në shumë pjesë të Evropës dhe Azisë Qendrore , edhe pse ajo ka krijuar një po pullsi të egër në Amerikën e V eriut .
Ёshtë re nditur si shq etësimi më i vogël nga I U C N për shkak të shp ërndarjes së saj të gjerë, po pullsisë së saj e madhe dhe pranisë së saj në një numër zo nash të mbr ojtura.

Ёshtë s ipërfaqësisht i ngj ashëm me z ardafin, por ndryshon nga ajo për nga ma dhësia e saj më e vogël dhe pr eferencat e h abitatit.Ndërsa kunadhja është një ka fshë e p yjeve, zardafi është një sp e c i e më e pë rgjithshme dhe e ad aptueshme, që ndodhet në një numër ve ndbanimesh të hapura dhe pyjore.
Paraardhësi i saj më i mundshëm është Martes vetus , i cili gjithashtu je tonte në pyje. Fosilet e he rshme të M. vetus u gjetën në d epozitat e ak ullnajës Würm në Liban dhe Izrael.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*