Gruaja beq are: Burrat në mbi mos hën 40-vj eç janë ideaIë, preferoj edhe ata mbi 25. Ky është ko ntakti…

Gruaja beq are: Burrat në mos hën 45-vj eçare janë idealë, preferoj edhe ata nën 30 vj eç. Jana Meco, prezantuese e motit, 35 vj eçe, thotë se gru pmosha 30-vj eçare është par/al izuese. Sht1pe v1deon e me pos htme p3r vazhd1min e plot3 t’lajmit: HAP REK LAMEN DHE LEXO LAJMIN E PLOTE DHE MERR KO.NTAKTIN

Duke shkruar për laj met.com.au, ajo tha: “Po, ekziston një pa rantezë mo she që nuk duhet të tejkalohet nga asnjë grua që dëshiron të bëjë plane të ardhshme me një bur rë. Nese i keni 45 vj eq me shkruani ne nu mrin i cili gjendet me po shte. HAP REK LAMEN DHE LEXO LAJMIN E PLOTE DHE MERR KO.NTAKTIN

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*