Ish Zëvendësi i Kryeministrit Grek!: Me Kr enari e mbroj id entitetin tim që jam Shqipëtarë!

Nese lexon apo degjon qe ka njerez ne ad mini.straten pubIike qe pa guhen pa shkuar ne pune, qe shk ojne fo rmaIisht ne pune dhe gja te or a r it zyrtar be jne pune te tjera, qe ka zy rtare qe re z is te ncen me te f uqishme ndaj reformave e bejne me buzeqeshje dhe mos veprim, qe shko.jne ne Bruksel dhe ngaqe nuk njohiin asnje gju.he te huaj dhe pergjigjen vetem me tun djen e kokes mos me ndoni se po fl i tet per Shqiperine.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*