Ng adaIson PIakjen Dhe Rrit Sistemin Tonë lm unitar : Kjo Është Receta Që Diola Ka Vendosur Ta Nd aj Me Ne

Një nga re ce t at më të thjeshta, të pë rshtashme për të gjithë anëtarët e familjes në këtë kohë v irusesh na e tregon Diola Dosti. Nu tricioniste dhe bi ologe, e njohur në Shqipëri dhe në Kosovë, sidomos për ni smën e nisur rreth viti 2015 me emër ‘Mësimet e Diolës’, një pl atformë më këshilla për një regjim të sh ëndetshëm us hqimor.
‘Hudhra është e pasur me al i c i në, me ok sigjen dhe su lfur i cili ka veçori an t i ba kteriale. Mënyzra më e mirë e përdorimit të hudhrës është pr erja e saj në njësi më të vogla”. Diola shpjegon që “qërimi i hu dh r ës apo gr imcimi i saj sho qërohet me atë erën ka rakteristike që tregon që është duke u çl i ru ar pë rbërësi i saj ak tiv, alicina.

Hudhra përmban gjithashtu acidin ki olinik që ng adalëson pr oçesin e pl akjes, por dhe pë rmirëson me morien. Forma më e mirë e pë rdorimit të saj- mbasi e kemi prerë në njësi më të vogla- është pritja e rreth 10 minutave, para se ajo të b ashkohet me us hqimin tjetër, në mënyrë që të çl i ro h en sasi më të mëdha të pë rbërësve të saj.’’

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*