O Z0T i madh si?! Stafi i aziIit kapin 92-vjeçaren dhe e tërh.eqin sikur të jetë Ieckë, ajo Iutet të ndaIojnë por ata e taIIen keq dhe e….

Ab uzi mi mund t’i ndodhë çdokujt, pavarësisht nga mosha, gj inia, ra ca, feja, përkatësia et nike ose kulturore. Për njerëzit e mo sh uar, ab u zimi më së shpeshti përjetohet në az i le.Në këtë artikull tregohet rasti i një zonje të m oshuar, e cila ka vua j tur shumë prej një infe rmi erje. Jean Robins është 92 vjeçe. Ajo ka kaluar ditë shumë të v ështira, në az i lin. Pamjet e filmu ara tregojnë se si stafi i az i lit e sht y jnë fo rt dhe e të rh eqin në të gjithë vendin. LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE

Ngja rja ndo dhi në një shtëpi pen sioni për të mo shuarit në Perth, Australi. Djali i zonjës Robins Ed kishte ins taluar një aparat fotografik në dhomën e gjumit të në nës së tij pasi vu ri re ma vijosje dhe f llu ska në tr u pin e saj. Ai tha se nëna e tij u la në tokë disa herë kur ajo k ërkoi ndi hmë për më shumë se 20 minuta. Stafi jo vetëm që i bënte k eq, por edhe e ta llt e dhe e p ërqe shte k eq. Stafi ka m a rrë një d ë nim që për shumicën është qesharak, për disa persona ata duhet të dë no hem me he q je lirie,

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*