Paroja ha bit d ynjanë/ S’dua ta bëj me Bujar Qamilin, ehh me kë dua ta bëj unë, vetëm se s’do ai me mua..!!

Nuk m ungojnë asnjëhere sf i d at dhe lo jrat mes të ft u a r ve të Ermal Peçi në ‘Abc e pasdites’. Një nga të ftuarit e tij në pr ogram ishte edhe kë ngëtarja Paro. Teksa tregonte dë sh i r ën e saj të madhe për të ko ntrolluar vlerat e fo lkut dhe të pyetjeve në py e të so r in ‘DUA / S’DUA’.‘A do të d ëshironi një ba shkëpunim me Bujar Qamilin?’ – e pyeti Ermali ndërsa Paro tha:
‘Jo unë nuk dua. B ashkëpunimet nuk kë rkojnë të fi tojnë para. Nuk ma merr mendja se do shkoja me Bujar Qamilin, se besoj ‘- vijoi ajo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*