Si të lu ftoni p arazitët e kokës? 4 mënyra n atyrale që nuk i keni ditur por që i zhd ukin ato menjëherë!

Mo rr a t e kokës z akonisht shp ërndahen nga ko ntakti i dr e jtpërdrejtë me flokët e një personi të i nfektuar, dhe vl erësohet se 6-12 milionë in fektime ndodhin çdo vit në SH B A, tek fëmijët e moshave 3-11 vjeç.
Për fat të mirë, ky tr ajtim natyral mund të ndi hmojë në el iminimin e mo rr a ve ‘k okeforte’:
1. Vaj bajame ose vaj ulliri
2. Vajrat es enciale
3. Hudhra dhe lëng limoni
4.Vaj bebesh dhe uthull e bardhë

Vaji bebes mund ti mb y se mo r r at. Për të përdorur këtë m etodë, ve ndoseni vajin e bebes në fl o kë, pastaj krihni flokët ng adalë,nderkohe morrat b i en nga koka.
Përdorni ujë të nx e htë dhe shampo për të larë fl o kët pas tr ajtimit.
Para se te shkoni ne shtr a t, ap li k o ni uth u ll të bardhë në flokë dhe pë rdorni një peshqir ose ka p e le dushi për të mb u lu ar flokët bre nda natës.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*