Vajza shqiptare e thotë troc: “Më mirë të rrish me B0SSA në Du.bai sesa rrugeve…

Me sazhi i një vajze në reaksionin e JOQ ka h apur një d iskutim shumë të thëllë, ku nuk kanë mu nguar edhe ko mentet e shumë të tjerëve. Ku jtojmë që va jza kish l istuar pl ot 12 kr itere që një m ashkull du het të ketë për të qenë në kr ahun e saj. Ajo shkruante: Prsh joq meqe ne gocat kohet e fundit kemi vene re qe me shkujt kane pr etendime per te m arre srz nje femer, at ehere kto jane kr iteret to na per te ma rre dhe ne se riozisht nje ma shkull. LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE

Për t’ua ri fr eskuar edhe një herë, më shumë nga një shtëpi foton me pr etendimet e vajzave. Mirëpo, një tjetër vajzë ka bërë një eplikë në l idhje me l etrën me ku shte, ku ajo de l me pë rfundimin se është ‘më mirë të q ash për një id iot me lek se sa disa pl ehra pa l ek’ Me Më tu tje, ajo shkruan se pr eferon Dubain dhe jo kafet el agjes me ‘p abuksat’. LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*