Yuri Kim zb ardh takimin në Kryeministri me Edi Ramën, të pr anishëm Peleshi dhe…

Am basadorja Yuri Kim zba rdh takimin e pa pritur që ka zhv illuar sot në Kryeministri. Përmes një sh ënimi në ll ogarinë e saj në Twitter, Kim thotë se të pranishëm kanë qenë ministri Niko Peleshi dhe shefi i F orcave të Ar matosura, Arben Kingji.
“Faleminderit kryeministrit Edi Rama, ministrit të Mbr ojtjes Niko Peleshi & Shefit të Mbr ojtjes Gj eneral K i ng ji për një takim pr oduktiv këtë mëngjes për të shq yrtuar pr ogresin hi storik për të fo rcuar ba shkëpunimin SH B A-Shqipëri në mbr ojtje. 2022 shë non vitin e parë të pranisë së q ëndrueshme us htarake amerikane në Shqipëri.

Ne mezi pr esim të pu nojmë ng u shtë me Shqipërinë në 2023 për të s iguruar që mbë shtetja amerikane për tr ajnime dhe pa jisje pl otëson ne vojat e Shqipërisë, si dhe kë rkesat e aftësive dhe nd ërveprueshmërisë së NA TO-s. Gjithashtu pr esim me padurim #De fe n d er Eu ro p e2023. Jemi kr e na rë që jemi gjithmonë kr a h per kr a h”, shkruan Kim.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*