“Zero t olerancë kush shk el l igjin”/ I K M T pr ish pishinën e hotel “Kastrati E mpire”…

In spektorati Ko mbëtar i Mbr ojtjes së T erritorit ka nisur sot pr ishjen e një tjetër str ukture b etoni në brezin br egdetar të Golemit. Objekti “pishinë” dhe të tjera nd ërtime sho qëruese pranë detit dhe brenda tij, i p ërkasin hotel “Kastrati Em p i re”.
In spektorati Ko mbëtar i Mbr ojtjes së Te rritorit thotë se nuk do të bëjë asnjë to lerim për çdo nd ërtim që shkel li gj i n dhe cë n on in frastrukturën br egdetare tu ristike që u përket të gjithë shqiptarëve.

Vetëm pak ditë më parë, në zb a t i m të li gj i t, I K M T prishi pishinën e hotel Pr estigj, dhe më pas me shp ërthim të ko ntrolluar edhe vetë objektin shumëkatësh duke ia kthyer hapësirën qytetarëve. Gjithashtu edhe kr yeministri Edi Rama shpesh herë ka bërë th i rr j e se do të prishen gjitha nd ërtimet pa leje që kanë “za p t u ar” pr onën pu bl i ke.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*